Ostatnie dziesięciolecie w obszarze usług konsultingowych i doradczych w krajach rozwijających się

Lata 90’ XX wieku są czasem, gdy zaszło wiele zmian społecznych i gospodarczych. To także dynamiczny rozwój wielu krajów, zwłaszcza tych z bloku środkowo-wschodniego. W okresie tym kraje rozwijające się, przestały być już postrzegane, jako homogeniczne, również w ujęciu działających na ich obszarze usług konsultingowych.

Konsultanci i doradcy środowiska biznesowego mogą w znaczący sposób wpływać na rozwój kraju, wzmacniając struktury lokalnie działającego konsultingu, udzielając wymaganego wsparcia technicznego, czy też rozwijając różne prywatne inicjatywy

Autor zdjęcia: markus spiske

Sytuacja ta spowodowana została przede wszystkim zmianami, które sprawiły, że pod względem technicznym i ekonomicznym istniejące potrzeby, jak i możliwości konsultingowe w krajach, w których nastąpiło gwałtowne uprzemysłowienie, stały tak naprawdę bardzo podobne do potrzeb istniejących i identyfikowanych w krajach, których poziom rozwoju stawiał je na wyższej pozycji. Nie oznacza to jednak, że sytuacja ta jest niczym niezagrożona. Okazuje się, bowiem, że o tym, jak będą przedstawiały się perspektywy i możliwości rozwojowe w odniesieniu do usług doradczych i konsultingowych decyduje szereg istotnych czynników.

Ograniczenia i zagrożenia w dalszym rozwoju

Konsulting (więcej: http://www.strategor.pl/jak-doradzamy/) w krajach mniej rozwiniętych zmaga się z szeregiem trudności, do których zaliczyć trzeba przede wszystkim:

  • stagnację ekonomiczną,
  • niskie wskaźniki wzrostu,
  • brak niezbędnych zasobów,
  • kryzys gospodarczy.

Mimo jednak pojawianie się tych trudności, w praktyce nie oznacza to jednak, że konsultanci i doradcy działający na tych rynkach powinni zrezygnować ze swojego aktywnego uczestnictwa w nich – wręcz na odwrót. Konsultanci i doradcy środowiska biznesowego mogą, bowiem w znaczący sposób wpływać na rozwój kraju, wzmacniając struktury lokalnie działającego konsultingu, udzielając wymaganego wsparcia technicznego, czy też rozwijając różne prywatne inicjatywy.