Na jakiej podstawie dokonuje się oceny wniosków w Działaniu Badania na Rynek?

W przypadku działania Badania na Rynek (więcej tutaj: http://www.strategor.pl/mozliwosci-finansowania/), gdzie instytucją odpowiedzialną za ocenę dokumentacji aplikacyjnej i przyznawaniem dofinansowania jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (w skrócie PARP), istnieją ściśle określone kryteria na mocy których przyznawane jest dofinansowanie. Jak podkreślają także specjaliści, w porównaniu z innymi formami wsparcia udzielanego przedsiębiorcom, kryteria te są tutaj bardzo zaostrzone.

Co jest brane pod uwagę przy ocenie wniosków?

Przy ocenie wniosków kluczowe znaczenie mają tu zasadniczo dwa czynniki, a mianowicie:

  • potencjał rynkowy,
  • innowacyjność.

W przypadku analizy potencjału rynkowego, sprawdzana jest tu zwłaszcza konkurencyjność zaproponowanego rozwiązania, w porównaniu z rozwiązaniami już istniejącymi na rynku. Dodatkowo, brana jest tu również pod uwagę przewidywana wielkość rynku, która jak przyjmuje się – posiada bezpośrednie przełożenie na ogólny sukces ekonomiczny całego projektu.

Jeśli chodzi z kolei o kryterium innowacyjności, ubiegając się o przyznanie środków, zarówno w przypadku technologii, jak też i produktu należy przedstawić cechy, parametry i funkcjonalności, które wyróżniają daną technologię bądź też produkt, na który zamierza się uzyskać dofinansowanie, na tle innych, dostępnych na rynku rozwiązań.

Liczą się punkty

Każdy z wniosków, zostaje punktowany w oparciu o wyżej wymienione kryteria. Tak więc im więcej punktów zdobędzie wniosek, tym większe szanse na uzyskanie dofinansowania w ramach Działania Badania na rynek.

Dodatkowo, liczy się także przy ocenie wniosków:

  • zdolność Wnioskodawcy do możliwości sfinansowania projektu,
  • racjonalność przedstawionych we wniosku wydatków,
  • stopień przygotowania projektu do wdrożenia i zaawansowanie prac.