Kryteria oceny wniosków w konkursie Badania na rynek

Każdy wniosek złożony w konkursie Badania na rynek (więcej o Badaniu tutaj: http://www.strategor.pl/mozliwosci-finansowania/) podlega ocenie:

 • formalnej,
 • w odniesieniu do kryteriów punktowanych.

Ocena formalna wniosku

Ocena formalna dotyczy głównie sprawdzenia:

 • poprawności,
 • kompletności
 • i terminowości złożenia dokumentacji konkursowej.
Każdy wniosek złożony w konkursie Badania na rynek podlega ocenie formalnej

Autor zdjęcia: poptech

Weryfikowane jest także, czy przedmiot realizacji projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości objęcia ich wsparciem w ramach programu. Sprawdza się także czy wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Polski i czy realizacja projektu mieści się w ramach czasowych obowiązujących dla PO IR. Dofinansowanie uzyskać mogą jedynie firmy spełniające kryteria mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jest to również sprawdzane przy formalnej ocenie złożonego w konkursie wniosku.

Jeśli chodzi o sam projekt, to wymagane jest to, by został on rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu i by był on zgodny z zasadą równości szans, o której mówi artykuł 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej numer 1303/2013.

Kryteria punktowane przy ocenie wniosków

W pierwszej kolejności oceniana jest innowacyjność produktu:

 • nowość produktu,
 • potencjał do dalszego rozwoju,
 • przynależność do tak zwanych wysokich technologii.

Za spełnienie powyższych kryteriów przyznawane są punkty (od 0 do 5). Wymagane jest przy tym, by projekt uzyskał minimum 2 punkty.

Sprawdzany jest też potencjał rynkowy produktu stanowiącego efekt projektu (przyznawane są punkty w liczbie od 0 do 3).

Punkty przyznawane są także za to, że:

 • projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R) – można uzyskać 0 lub 1 punkt;
 • wnioskodawca jest odpowiednio przygotowany do realizacji projektu – można uzyskać 0 lub 1 punkt;
 • wydatki przewidziane w projekcie są racjonalne i całkowicie uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu tegoż projektu – można uzyskać 0 lub 1 punkt;
 • wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone dla projektu cele –można uzyskać 0 lub 1 punkt;
 • wnioskodawca zdolny jest do samodzielnego sfinansowania projektu – można uzyskać 0 lub 1 punkt;
 • projekt dotyczy inwestycji początkowej rozumianej zgodnie z rozporządzeniem KE nr 651/2014 0 lub 1;
 • projekt posiada pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju, której dotyczy artykuł 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1303/2013 – można uzyskać 0 lub 1 punkt;
 • projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS)- uzyskać można 0 lub 1 punkt;
 • wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego (KKK) – uzyskać można 0 lub 1 punkt.

Warunki

Maksymalnie, przy ocenie wniosku uzyskać można 17 punktów. Niezbędnym minimum, by móc uzyskać dofinansowanie należy uzyskać łącznie nie mniej niż 13 punktów.

Zdarzyć może się jednak i tak, że dwa lub więcej projektów zostaną ocenione na równi –przyznana zostanie im taka sama liczba punktów. Wówczas kryteria rozstrzygające w przypadku otrzymania tej samej liczby punktów w pierwszej kolejności to innowacyjność produktu, a dalej potencjał rynkowy projektu.